sito in fase di manutenzione: alcuni contenuti potrebbero non essere aggiornati
 
 luglio 2020 
LunMarMerGioVenSabDom
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
CAMPAGNE
MISSIONI

CERCA:

Ministero degli Affari Esteri

Living together - Combining diversity and freedom in 21st-century Europe [Report of the Group of Eminent Persons of the Council of Europe] PDF DOWNLOAD >>

DOCUMENTARIO DEDICATO DA AL-JAZEERA ALLA LEADER RADICALE EMMA BONINO

Cookie Policy

>> De Morgen


PREMIER MONTI DOET VATICAAN VASTGOEDBELASTING BETALEN

De Morgen - 21 februari 2012

Italiaanse regering haalt streep door fiscale privileges van katholieke kerk

Lode Delputte

De Italiaanse premier Mario Monti wil korte metten maken met de fiscale vrijstellingen voor het Vaticaan. Op alle onroerend goed dat geen strikt religieuze functie vervult, moet de kerk voortaan belasting betalen. Een kleine revolutie.

Mario Monti had zijn dag wel uitgekozen. Uitgerekend donderdag, op een herdenking van de ondertekening van het Pact van Lateranen tussen Benito Mussolini en het Vaticaan in 1929, meldde de premier de kerkelijke autoriteiten dat zij voortaan grondbelasting zullen betalen. De regering-Monti heeft een decreet in de maak dat aan het parlement zal worden voorgelegd.

De voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie, kardinaal Angelo Bagnasco, had de bui enkele weken geleden al zien hangen en zei dat de kerk “met de nodige verantwoordelijkheidszin” elke “eenzijdige maatregel” zou bestuderen die de regering wilde nemen. Scholen, universiteiten, verenigingen, tot hotel verbouwde kloosters of kantoren: als de wet groen licht krijgt, mag de kerk daar straks flink voor dokken.

De receptie op de Italiaanse ambassade bij de Heilige Stoel verliep in opperste keurigheid. Maar blij is het Vaticaan niet. Tot dusver had niet één Italiaanse regering het gewaagd te tornen aan de voorrechten van ‘s werelds kleinste staat. Meer nog, in 2005 zette premier Silvio Berlusconi het tot dan toe informele privilege om geen belasting te betalen op papier. Berlusconi’s opvolger, de aartskatholieke Romano Prodi, had het gunstregime kort na zijn aantreden alleen maar verder uitgebreid.

Voorrechten bestrijden

Ook Mario Monti is praktiserend katholiek. Maar in tijden van financieel-economische crisis, waarin hij bovendien zware offers vraagt van de bevolking, kon hij het niet maken de kerk ongemoeid te laten. “We zullen alle voorrechten bestrijden”, beloofde hij na zijn eedaflegging. “Zonder uitzondering.”

Scherpe woorden , al kwam het initiatief niet voor het volle pond van de premier. Eerder had immers ook de Europese Commissie al een procedure aangespannen tegen Italia. Ondervoorzitter van de Commissie Joaquin Almunia heeft inmiddels zijn voldoening uitgesproken over Monti’s daadkracht. Hij spreekt van “substantiele vooruitgang”.

Dat laatste valt nog heel erg te bezien. Om te beginnen blijkt er geen enkel document te bestaan waarin het kerkelijk vastgoed op Italiaans grondgebied opgelijst wordt. De meest betrouwbare informatie staat in een studie die de libertaire Partito Radicale opstelde.

De Partito Radicale, van oud EU-commissaris Emma Bonino, eist al jaren dat het Vaticaan belastingen betaalt. Volgens de studie de Italiaanse clerus alles samen zowat 50000

Alleen echt kerkenm kapellen en kloosters ontsnappen aan het aangekondigde decreet. Hotels die pakweg een altaar met een kruisbeeld hebben staan, en tot nu toe gevrijwaard bleven, beloven de fiscus op bezoek te krijgen. Zieken- en rusthuizen al evenzeer.

Geen winstbejag

Toch heerst er ook over de potentiele opbrengst allesbehalve duidelijkheid. Schatten de Radicalen de jaarlijkse patrimoniale heffing op kerkelijk vastgoed op 2,5 miljard euro, dan gewaagt het Ministerie van Financien van 2 miljard, andere instanties van 1 miljard. De Italiaanse vereniging van steden en gemeenten vreest dat de kerk hoogstens een half miljard valt te ontfutselen. Katholieke kranten als Avvenire spreken van nog minder.

Intussen herinnert de kerk zelf aan de sociale functie die veel van haar instellingen vervullen en aan het feit dat ze daarbij geen winstbejag nastreeft. Maar het argument slaat geen gensters meer. Politieke partijen die in het verleden verveeld de andere kant opkeken bij vragen over de voorkeursbehandeling voor het Vaticaan, zijn nu opgetogen over de maatregel. Het is dan ook geen politieke regering, maar een zakenkabinet dat de ingreep wil doorvoeren.

 

Il Premier Monti fa pagare l’ICI al Vaticano

Il Governo Italiano pone fine ai privilegi fiscali della Chiesa cattolica

Lode Delputte

Il primo ministro italiano Mario Monti vuole farla finita con le esenzioni fiscali per il Vaticano. D’ora in poi la chiesa pagherà le tasse su tutte le proprietà con funzione non strettamente religiose. Una piccola rivoluzione.

Mario Monti aveva scelto il giorno giusto. Proprio Giovedì, durante la commemorazione della firma dei Patti Lateranensi tra Benito Mussolini e il Vaticano nel 1929, il premier ha annunciato alle autorità ecclesiastiche che d’ora in poi dovranno pagare l’ICI. Il Governo Monti ha preparato un decreto da presentare in Parlamento.

Il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Angelo Bagnasco, era già a conoscenza del provvedimento un paio di settimane fa e aveva dichiarato che la Chiesa studierà “con il necessario senso di responsabilità” qualsiasi “azione unilaterale” del governo. Se la legge verrà approvata, la Chiesa comincerà a pagare caro tutte le sue scuole, università, associazioni, conventi convertiti in albergo o ufficio.

L’accoglienza all’Ambasciata italiana presso la Santa Fede è andata molto bene. Ma il Vaticano non esulta. Finora nessun governo italiano aveva osato sfidare i privilegi dello Stato più piccolo al mondo. Nel 2005, il primo ministro Silvio Berlusconi aveva messo l’eccezione fiscale, fino a quel momento informale, per scritto. Il successore di Berlusconi, l’arci-cattolico Romano Prodi, subito dopo il suo insediamento, non aveva fatto che ampliare le norme a favore della Chiesa.

Combattere i privilegi

Anche Mario Monti è un cattolico praticante. Ma in tempi di crisi economico-finanziaria, in cui vengono chiesti sacrifici pesanti alla popolazione, non è possibile esentare Chiesa da ogni misura. “Combatteremo tutti i privilegi”, ha promesso Monti dopo il suo insediamento. “Senza eccezioni”.

Parole forti, anche se l’iniziativa non è stata lanciata al cento per cento dal premier. Già un po’ di tempo avanti, la Commissione Europea aveva avviato un procedimento d’infrazione contro l’Italia. Il vice-presidente della Commissione Joaquin Almunia ha positivamente accolto la risolutezza di Monti parlando di “progressi sostanziali”.

Ma c’è ancora molto da studiare. Per cominciare non esiste nessun documento che riporti con precisione tutte le proprietà della Chiesa sul territorio italiano. Le informazioni più attendibili sono contenute in uno studio fatto dal Partito Radicale, un partito libertario.

Da anni il Partito Radicale, di cui è membro l’ex commissaria europea, Emma Bonino, chiede che anche il Vaticano a paghi le tasse. Secondo lo studio, il clero italiano possiede complessivamente quasi 50.000 edifici, di cui 30.000 senza qualsiasi funzione religiosa.

Solo chiese, cappelle e monasteri non sono sottoposti alla regolamentazione del decreto annunciato. Alberghi arredati da altari e/o crocefissi, finora esenti dalle tasse, possono aspettarsi a una visita da parte del fisco. Lo stesso vale per gli ospedali e le case di riposo per anziani.

No profit

Tuttavia, non c’è neanche chiarezza sul gettito potenziale. Se i Radicali stimano il prelievo patrimoniale annuale sui beni della Chiesa intorno ai 2,5 miliardi di euro, il Ministero delle Finanze parla di 2 miliardi; altri ancora di 1 miliardo. L’associazione delle città e comuni italiani teme che non ci sia da ricavare dalla chiesa di più di 500.000 euro. Secondo giornali cattolici come l’Avvenire, la cifra sarebbe ancor più bassa.

Nel frattempo, la Chiesa si impegna a ricordare la funzione sociale che svolgono molti istituti religiosi e il fatto che essi non perseguono nessun profitto. Ma l’argomento non ha più una presa vera. I partiti politici, nel passato sempre contrari alle osservazioni riguardanti il trattamento privilegiato del Vaticano, sono entusiasti della misura. Non è infatti un governo politico, ma un governo tecnico che presenterà il decreto.

Altri articoli su:
[ Economia ] [ Italia ] [ Unione Europea ] [ Vaticano ]

Comunicati su:
[ Economia ] [ Italia ] [ Unione Europea ] [ Vaticano ]

Interventi su:
[ Economia ] [ Italia ] [ Unione Europea ] [ Vaticano ]


- WebSite Info